Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Klant: iedere partij (zowel zakelijk als particulier) aan wie NOUQ kunstbloemen met een unieke vaas verhuurt en/of verkoopt, alsmede iedere partij (zowel zakelijk als particulier) die NOUQ een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt; 

Abonnement: een Overeenkomst tussen NOUQ en de Klant voor het op periodieke basis leveren (verhuren) van boeketten met kunstbloemen op vaas door NOUQ, eventueel aangevuld met andere gerelateerde producten door NOUQ, een en ander zoals nader overeengekomen in de individuele Overeenkomst;

NOUQ: de VOF NOUQ, gevestigd aan de Bornsedijk 26E, 7559PT Hengelo Ov, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer; 91571480

Overeenkomst: iedere door de Klant geaccepteerde of uitgevoerde van NOUQ afkomstige offerte, iedere bestelling die de Klant bij NOUQ plaatst, of iedere andere overeenkomst die de Klant aan NOUQ bindt;

Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op de Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

Website: de website www.NOUQ.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten afkomstig van NOUQ. 
 2. NOUQ is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na bedoelde mededeling de Overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke mededeling.
 3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
 4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben. 
 5. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door NOUQ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

 1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden. 
 2. Tussen NOUQ en de Klant komt een overeenkomst tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van NOUQ te accepteren of wanneer NOUQ is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.
 3. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NOUQ kan de Klant diens rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of een Abonnement niet overdragen aan derden.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

 1. NOUQ behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van het Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, waarbij NOUQ de klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft, zal informeren. De Klant heeft in dat geval het recht om het Abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
 2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen of in geval van een Abonnement periodiek zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Het is de Klant niet toegestaan diens betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen en/of te verminderen.
 5. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan heeft NOUQ het recht de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen vanaf de datum dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Wanneer de Klant in verzuim is en NOUQ overgaat tot incasso, is de Klant bovendien buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag NOUQ haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 – Kortingscodes

NOUQ kortingscodes zijn strikt persoonlijk en mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. NOUQ behoudt zich het recht voor om de verkregen korting en/of het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Artikel 6 - Gegevens Klant

 1. De Klant is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant kan uiterlijk tot 5 dagen voor een bezorging/wissel de voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante Persoonsgegevens via de Website of schriftelijk wijzigen. De wijziging geldt pas nadat deze door NOUQ schriftelijk is bevestigd.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NOUQ verstrekte gegevens, waaronder de Persoonsgegevens, ook indien die gegevens via een derde aan NOUQ worden aangeleverd. NOUQ mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen. 

Artikel 7 – Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerkt NOUQ Persoonsgegevens van de Klant. NOUQ hanteert een online privacy beleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die de Klant daarbij heeft.

Artikel 8 – Opzeggen Abonnement

 1. De klant gaat een abonnement aan voor een vaste periode zoals overeengekomen. Het abonnement kan pas na deze periode worden opgezegd. 
 2. De opzegging, na deze vaste periode, dient uiterlijk 1 maand voor de volgende bezorging/wissel door NOUQ te zijn ontvangen en schriftelijk bevestigd.
 3. De Klant is gerechtigd om via de Website en/of schriftelijk het Abonnement op te zeggen. 
 4. Wanneer niet wordt opgezegd dan wordt het abonnement, na de vaste periode, automatisch verlengd.

Artikel 9 – Eigendom en verzorging kunstbloemen

 1. NOUQ blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde kunstbloemen met unieke vaas. Als de kunstbloemen met vaas bij de Klant staan, dient de Klant hiermee zorgvuldig om te gaan. De kunstbloemen met vaas mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOUQ niet op een andere locatie worden geplaatst dan zoals in de Overeenkomst vastgelegd.
 2. Het is niet toegestaan de kunstbloemen met echte bloemen/planten/zaken te mengen. Het is evenmin toegestaan om de kunstbloemen water te geven.
 3. Ongelukken met de geleverde kunstbloemen met vaas zijn voor risico van de Klant. De Klant kan de gehuurde bloemen/vazen meeverzekeren op de eigen inventarispolis.
 4. Indien de Klant niet in staat is de kunstbloemen met vaas in de oorspronkelijke staat op het overeengekomen moment te retourneren, zal een bedrag van EUR 250,- inclusief BTW in rekening worden gebracht voor een boeket in de prijsklasse van EURO 35,-  per maand, en respectievelijk EUR 320,-, EUR 450,- en EUR 670,- voor een boeket in de prijsklasse EUR 45,-, EUR 65,- en EUR 95,-. lndien de Klant gedeeltelijk in gebreke blijft met het retourneren van de producten (bijvoorbeeld enkele bloemen zijn blijvend beschadigd/ ontbreken) dan zal naar redelijk oordeel van NOUQ een passend bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Voorafgaand dan wel bij aflevering wordt door NOUQ een foto van de kunstbloemen en vaas gemaakt, deze foto legt de oorspronkelijke staat van het geleverde tussen NOUQ en de Klant vast.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en diensten berusten bij NOUQ. Het is de Klant niet toegestaan om de naam en/of het logo NOUQ (en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling) te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden. 
 2. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant alsmede de bijbehorende documenten. 

 

Artikel 11 – Levering; levertijd en uitvoering

 1. NOUQ bezorgt gratis in Twente. NOUQ kan buiten Twente afhankelijk van de afstand naar de klant bezorgkosten in rekening brengen, of gebruik maken van een pakketdienst. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn geen fatale termijnen.
 2. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door NOUQ tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. 
 3. Levering geschiedt op het bij de bestelling door de Klant opgegeven adres. De Klant is verplicht zeker te stellen dat een persoonlijke overdracht van de producten mogelijk is. Mocht een persoonlijke overdracht niet mogelijk zijn, dan is de Klant in gebreke ten aanzien van de acceptatie en/of wissel en komen alle door NOUQ tevergeefs gemaakte kosten voor rekening van de Klant. In dat geval kunnen de producten - tegen betaling van extra bezorgkosten - op een ander moment worden aangeboden.
 4. NOUQ is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 12 – Klachten; vervaltermijn

 1. De Klant dient de kunstbloemen en bijpassende vaas direct na levering te controleren. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen NOUQ schriftelijk te bereiken binnen 8 dagen na ontvangst. Indien de klacht NOUQ niet binnen deze termijn bereikt kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd. 
 2. Indien NOUQ meent dat een klacht gegrond is, dan heeft NOUQ de mogelijkheid de geleverde goederen te vervangen of, indien vervanging of herstel niet mogelijk is, de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen (en zal de geleverde goederen terugnemen). 


Artikel 13 – Aansprakelijkheid en verjaringstermijn

 1. NOUQ is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien NOUQ aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. NOUQ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 2. Indien NOUQ aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald of, bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij, tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens NOUQ zullen in ieder geval verjaren na een (1) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende verplichting verschuldigd werd op grond van de order, of de schadeveroorzakende gebeurtenis optrad.
 4. De Klant zal NOUQ vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door NOUQ aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.

Artikel 14 – Opschorten en ontbinding

 1. NOUQ kan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijk interventie (met onmiddellijke ingang en zonder dat NOUQ gehouden is tot een vergoeding) in geval dat (i) de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en/of (ii) de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Klant failliet verklaard wordt.

Artikel 15 - Overmacht

 1. In geval van overmacht (als bedoeld in artikel 6:75 BW) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmacht situatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij schriftelijk de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft. 

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden onverlet laten.
 2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De rechtsbetrekkingen tussen NOUQ en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen NOUQ en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Almelo.